Disclaimer & algemene voorwaarden

Lees alles over ons privacybeleid via deze link.

Deze website is in eigendom en beheer van Team Cindy BVBA, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Antwerpen, BTW BE 0661.860.395, RPR Antwerpen (hierna Team Cindy). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op haar product: ‘charliemag.be’, zijnde een online magazine en online webshop.

Het loutere gebruik van de website ‘charliemag.be’ houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Bird’s Eye houdt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Intellectuele Eigendom

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data(banken), benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van charliemag.be zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De website zelf is eveneens door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie, verspreiding, verkoop, overdracht aan derden, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Team Cindy.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt – behoudens andersluidende contractuele afspraken – door het insturen van o.m. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, data, geluid en beelden al zijn intellectuele eigendomsrechten op deze werken over aan Team Cindy.

Privacybeleid

Om de website van charliemag.be te gebruiken dient men zich in principe niet te registreren of persoonsgegevens achter te laten. Men dient echter wel persoonsgegevens achter te laten om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, met name: om lid te worden van de Charlie community, om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten en (gepersonaliseerde) informatie, om deel te nemen aan discussies op de site en fora en om zelf reviews en artikels te schrijven. In het kader van deze aangeboden diensten wordt u gevraagd om uw voornaam, achternaam en mailadres mee te delen.

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Team Cindy. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: versturen van nieuwsbrieven.

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Team Cindy, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk, info@charliemag.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Team Cindy heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Wij houden online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons steeds contacteren op admin@charliemag.be.

Reacties Plaatsen

Gebruikers kunnen onder bepaalde artikels hun reactie plaatsen. Team Cindy houdt zich discretionair het recht voor om reacties en/of informatie te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat of indien ze bij wet verboden en strafbaar zijn. Dit laatste is o.m. het geval indien reacties schendingen uitmaken op de racisme-wetgeving, de wetgeving inzake laster en eerroof en misbruik van naam en beeltenis, schendingen van intellectuele eigendom,…

Indien een gebruiker van charliemag.be website van mening is dat bepaalde informatie op de websites wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen met Team Cindy.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de website van charliemag.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Team Cindy kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade (direct of indirect) die zou voortvloeien uit onvolledigheid, vergetelheid of onjuistheid, enz.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker en/of de fotograaf.

Team Cindy kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die via hyperlinks naar websites of inhoud van/beheerd door derden wordt aangeboden. Deze links worden louter informatief aangeboden en houdt niet in dat Team Cindy met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Enkel de beheerders van de website waar naar doorverwezen wordt, zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie en de naleving van de wetgeving en reglementering van de daarin aangeboden diensten en producten, zoals de wetgeving ter bescherming van de consument, verkoop op afstand, intellectuele eigendom, prijszetting, privacy-wetgeving, enz..

Aantasting Geldigdheid – Verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Team Cindy om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Toepasselijk recht – Bevoegde Rechter – Bewijs

Op elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van charliemag.be is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
De consument heeft het recht aan [de onderneming] mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen [minstens 14] kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN WEBSHOP

Ondernemingsgegevens

Team Cindy bvba
Sint-Augustinuslaan 33
2610 Wilrijk
BE 0661 860 395
hello@charliemag.be
+32 486 839212

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Team Cindy, een BVBA met maatschappelijke zetel te Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk, België, BTW BE 0661 860 395, RPR Antwerpen, (hierna ‘Team Cindy’) biedt haar klanten de mogelijkheid om magazines en afgeleide producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Team Cindy.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Team Cindy houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Team Cindy worden gecorrigeerd.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindenTeam Cindy niet. Team Cindy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Team Cindy is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf met ons contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Team Cindy. Team Cindy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Het aankopen van abonnementen en producten via de webshop op Charliemag, geschiedt door één of meerdere producten toe te voegen aan het virtuele winkelkarretje en deze naderhand af te rekenen dmv een online betaling via Bancontact/MisterCash, PayPal of ondersteunde kredietkaart.

Deze online betalingen worden veilig afgehandeld door externe partner Buckaroo (http://www.buckaroo.nl) , en na afhandeling en bevestiging terug verwezen naar charliemag.be voor verdere afhandeling. Bij bevestiging van betaling worden de bestelde producten verwerkt en verzonden naar de klant binnen één lopende werkweek.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart (MasterCard / Visa)
  • via bankkaart (Bancontact / Mister Cash)
  • via PayPal

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Bird’s Eye.

De artikelen worden bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsadres. Verzending wordt verzekerd binnen 4 werkdagen.

Team Cindy is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft Team Cindy eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en).

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bird’s Eye te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Team Cindy beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Team Cindy zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

Levering wordt voorzien op 2 werkdagen na verzending en geschiedt via een genormaliseerde postverzending. Verzendkosten worden berekend op gewicht.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Team Cindy (shop@charliemag.be) waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Team Cindy.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Team Cindy mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 5 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 5 werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de Team Cindy (shop@charliemag.be) én de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun eigen risico en kosten terug bezorgen aan Team Cindy bvba, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk.
Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Team Cindy zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

  1. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
  3. betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en iv. betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.
Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

Informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en voor onze handelsrelaties. Ze kunnen overgemaakt worden aan bedrijven die bijdragen tot deze relaties, zoals bedrijven belast met de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, betaling en verwerking ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om veiligheidsredenen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, en ook om ons toe te laten de diensten die we u voorstellen en de informatie die we u bezorgen te verbeteren en te personaliseren.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Team Cindy bvba, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Team Cindy bvba, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Team Cindy bvba, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Team Cindy heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Team Cindy houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@charliemag.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Team Cindy om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De Team Cindy bvba is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 839212, via e-mail op hello@charliemag.be of per post op het volgende adres Team Cindy, Sint-Augustinuslaan 33, 2610 Wilrijk.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.

Team Cindy kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij Team Cindy, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Team Cindy bvba is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid vanTeam Cindy is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen